naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Ważne Informacje
Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

Obowiązek Informacyjny realizowany na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125).

• Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. 12 416 51 20 , adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.

     
• W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych - panią Julią Szablowską, adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.
 
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przez Administratora ustawowych obowiązków, o których mowa w szczególności w art. 56, 80 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych.

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

• W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:


Administrator:
Administratorem Państwa danych jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego reprezentowany przez Małopolskiego Inspektora Transportu Drogowego, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.


Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.


Podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie wskazanym w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w związku z art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Cel:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i zadań Inspekcji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem (w tym obsługa prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, itp.). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych (w ograniczonym zakresie);
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Informacja dodatkowe:
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Wymogi formalno - prawne dotyczące korespondencji

Informujemy, że udzielamy odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

Art. 63.
§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. (24) Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
§ 4. (25) Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. 
Procedura ubiegania się o kopie dokumentów

W uzasadnionych przypadkach Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego może zwolnić wnioskodawcę od uiszczenia opłaty za wydanie kserokopii dokumentów. Może to nastąpić w szczególności, gdy koszty sporządzenia kopii są niższe niż koszty konieczne do poniesienia przez Inspektorat celem wezwania wnioskodawcy do jej uiszczenia. Wzór wniosku o wydanie kserokopii dokumentów nie jest obowiązującym drukiem, stanowi jedynie wyjaśnienie prawne, mające ułatwić stronom możliwość zapoznawania się z aktami prowadzonych w Inspektoracie postępowań administracyjnych.

pobierz plik
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jeżeli nie znaleźli Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie potrzebnych informacji możecie Państwo złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

pobierz plik
Akty prawne

Pełny zakres informacji o przepisach obowiązujących w zakresie transportu drogowego jest dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pod adresem www.gitd.gov.plJęzyk urzędowy

Językiem urzędowym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski. Wszelkie pisma adresowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski. Lista uprawnionych tłumaczy prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest dostępna pod adresem http://tlumacze.ms.gov.plJak rozpoznać Inspektora


Wzory umundurowania Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego:ubior

Ubiór inspektora w bluzie służbowej


ubior1

Ubiór inspektora w koszuli z krótkim rękawem 

Wzór legitymacji służbowej Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego


 

Wzór odznaki identyfikacyjnej Inspektora Transportu DrogowegoJakie dokumenty należy posiadać w pojeździe?

1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, a ponadto:

1) wykonując transport drogowy - wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;
2) wykonując przewóz drogowy osób:
a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,
b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,
c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,
d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana,
e) przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy okazjonalne,
f) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym,
g) przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 4b w pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz;
3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:
a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,
b) (uchylona),
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254),
d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,
f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888), o ile wpis do rejestru jest wymagany,
g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany,
h) dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane;
5) urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeżeli jest wymagane. 1a. (uchylony). 1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana.

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10.

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję.

5. Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2, przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego rzecz.

Należy pamiętać, że działalność gospodarcza danego rodzaju oznacza prowadzenie określonego przedsięwzięcia w sposób profesjonalny. Dlatego każdy przewoźnik powinien uważnie Śledzić bieżące ustawodawstwo, które z dnia na dzień może ulec zmianom, wprowadzając nowe dokumenty i wymagania w zakresie transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne.

Przy opracowywaniu niniejszego tekstu wykorzystano przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dlatego, dla pogłębienia swojej wiedzy w istotnych dla Państwa sprawach zachęcamy do lektury tejże ustawy.
 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019