naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
OrganizacjaOrganami Inspekcji są:
  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej "Głównym Inspektorem",
  2. Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.
W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, Główny Inspektor. Wojewódzki inspektor kieruje wojewódzką inspekcją przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. Organizację Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony  przez  Wojewodę  Małopolskiego w dniu 18 września 2009 r. 

Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego
jest mgr inż. Paweł Kucharczyk
WITD Krakow
Ukończył studia inżynierskie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn oraz
studia magisterskie uzupełniające
na kierunku Transport na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
Szkolenie na inspektora transportu
drogowego odbył w 2008 roku,
w siódmej grupie szkolonych inspektorów.
W roku 2012 pełnił funkcję Zastępcy
Naczelnika Wydziału Inspekcji.
Od 17.12.2012r. Naczelnik Wydziału
Elektronicznego Poboru Opłat Delegatury Południowej GITD. W dniu 14.01.2016r. powołany na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. 

Naczelnikiem Wydziału Inspekcji jest mgr Tomasz Fabiański
 
Tomasz Fabiański
Jest absolwentem studiów podyplomowych
Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji
Obywatelskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie w zakresie
bezpieczeństwa publicznego i zarządzania
kryzysowego oraz ukończył studia wyższe
na kierunku resocjalizacji i sądownictwa.
Szkolenie na inspektora transportu
drogowego odbył w 2006 roku, w piątej
grupie szkolonych inspektorów.
W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję
Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji.
Na stanowisku Naczelnika Wydziału
Inspekcji od 2012r.

Zastępcą Naczelnika Wydziału Inspekcji jest inż. Anna Grzesiak

WITD Kraków
Jest absolwentem Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Szkolenie na inspektora transportu drogowego
odbyła w 2009 roku, w dziesiątej grupie szkolonych inspektorów. Na stanowisku
Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji
od października 2013 roku.

Naczelnikiem Wydziału Prawnego jest mgr Grzegorz Kurbiel 

Grzegorz Kurbiel Jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ukończył
studia
podyplomowe na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole
Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Na stanowisku Naczelnika Wydziału
Prawnego od 2008 roku.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie posiada cztery Oddziały Terenowe:

Oddział Terenowy w Tarnowie,

Al. Solidarności 5-9
(w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie)
Kierownik Oddziału: mgr Andrzej Kazek

Oddział Terenowy w Nowym Sączu,

ul. Grottgera 50
(w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu)
Kierownik Oddziału: mgr Tadeusz Krok

Oddział Terenowy w Nowym Targu,

ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu)
Kierownik Oddziału: mgr Paweł Podgórski

Oddział Terenowy w Chrzanowie,

ul. Jordana 7
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie)
Kierownik Oddziału: inż. Jacek Kocjan
 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018