naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
OrganizacjaOrganami Inspekcji są:
  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej "Głównym Inspektorem",
  2. Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.
W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, Główny Inspektor. Wojewódzki inspektor kieruje wojewódzką inspekcją przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. Organizację Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony  przez  Wojewodę  Małopolskiego w dniu 18 września 2009 r. 

Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego
jest mgr inż. Paweł Kucharczyk
WITD Krakow
W dniu 14.01.2016r. powołany na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. 

Naczelnikiem Wydziału Inspekcji jest mgr Tomasz Fabiański
 

Na stanowisku Naczelnika Wydziału
Inspekcji od 2012r.
 

Zastępcą Naczelnika Wydziału Inspekcji jest inż. Anna Grzesiak


Na stanowisku
Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji
od października 2013 roku.


Naczelnikiem Wydziału Prawnego jest mgr Grzegorz Kurbiel 

Grzegorz Kurbiel Na stanowisku Naczelnika Wydziału
Prawnego od 2008 roku.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie posiada cztery Oddziały Terenowe:

Oddział Terenowy w Tarnowie,

Al. Solidarności 5-9
(w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie)


Oddział Terenowy w Nowym Sączu,

ul. Grottgera 50
(w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu)


Oddział Terenowy w Nowym Targu,

ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu)


Oddział Terenowy w Chrzanowie,

ul. Jordana 7
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie)
 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018