naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie


Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
 • Operator urządzeń przygotowania danych  

Wymiar etatu: 

 • Pełny etat

Adres urzędu

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie,
  31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI
 • nadzór nad dokumentacją kontrolną przekazywaną przez inspektorów transportu drogowego oraz prawidłowe jej prowadzenie,
 • obsługa administracyjno - biurowa Wydziału Inspekcji,
 • archiwizowanie dokumentacji Inspektoratu,
 • wspomaganie prowadzenia gospodarki mandatowej,
 • wspomaganie obsługi floty samochodowej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie,
 • prowadzenie rejestrów oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla czynności przypisanych do stanowiska.
WYKSZTAŁCENIE
 • wyższe lub średnie;
WYMAGANIA KONIECZNE
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) i innych urządzeń biurowych,
 • skrupulatność i dokładność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • prawo jazdy kat.B (czynne).
WYMAGANIA POŻĄDANE
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • kopia prawa jazdy kat.b.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do: 20 września 2019 r.,
 • decyduje data wpływu oferty,
 • miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Bratysławska 5 31-201 Kraków
  z dopiskiem "Oferta pracy operator urządzeń przygotowania danych"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator:
Administratorem Państwa danych jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego reprezentowany przez Małopolskiego Inspektora Transportu Drogowego, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30, e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl

Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@personal-data.pl Podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie wskazanym w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w związku z art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Cel:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i zadań Inspekcji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem (w tym obsługa prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, itp.). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych (w ograniczonym zakresie);
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Informacja dodatkowe:
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE

 • WYBRANI kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (12) 416-51-20 lub 416-51-38.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019