naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków
Ogłoszenie nr: 53071
Data ukazania się ogłoszenie: 30 sierpnia 2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie


Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • aplikant  
do spraw:
 • stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
w Wydziale Inspekcji - Oddział Zamiejscowy w Nowym Targu.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oddział Zamiejscowy w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 (w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu) oraz obszar województwa małopolskiego


WARUNKI PRACY

Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4 h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.
ZAKRES ZADAŃ
 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
 • prawo jazdy co najmniej kategorii B;
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość;
 • nienaganna opinia;
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • ukończone 25 lat w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa wyżej;
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE
 • prawo jazdy kategorii A lub C;
 • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 13 września 2019 r.,
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Bratysławska 5 31-201 Kraków
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym
  "aplikant Oddział Nowy Targ"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator:
Administratorem Państwa danych jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego reprezentowany przez Małopolskiego Inspektora Transportu Drogowego, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30, e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl

Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@personal-data.pl Podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie wskazanym w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w związku z art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Cel:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i zadań Inspekcji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem (w tym obsługa prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, itp.). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych (w ograniczonym zakresie);
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Informacja dodatkowe:
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 
 • Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
 • Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.krakow.witd.gov.pl/documents/OSWIADCZENIEosobowe.pdf
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: sekretariat@krakow.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 12 416 51 20. 
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. 
 • W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - weryfikacja wiedzy,
  - rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study. 
 • Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. 
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
 • Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną zniszczone.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019