naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków

Ogłoszenie nr: 40716
Data ukazania się ogłoszenie: 11 stycznia 2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie


Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent  
w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków  


WARUNKI PRACY

Zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu; współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów zewnętrznych; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy; narzędzia pracy – komputer, drukarka, fax, kserokopiarka; budynek 2-piętrowy bez windy i podjazdów; pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach; na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.
ZAKRES ZADAŃ
 • przygotowywanie i wystawianie tytułów wykonawczych do właściwych organów egzekucyjnych z zakresu decyzji wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużnika,
 • zgłaszanie wierzytelności sędziemu komisarzowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • pisanie powództw przeciwegzekucyjnych, skarg na czynności komornika sądowego,
 • współpraca z sądowymi organami egzekucyjnymi w przypadku prowadzenia postępowania egzekucji cywilnej,
 • przyjmowanie interesantów.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów związanych z działalnością inspekcji,
 • znajomość procedury egzekucyjnej w administracji oraz sądowej procedury egzekucyjnej,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi, o finansach publicznych, prawo upadłościowe i naprawcze.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej na podobnym stanowisku
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • silna motywacja osobista.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 25 stycznia 2019 r. r.,
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Bratysławska 5 31-201 Kraków
  z dopiskiem "oferta pracy - referent Wydział Prawny"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolski Inspektor Transportu Drogowego. Dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30, e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl.

Inspektor ochrony danych.
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@personal-data.pl.

Cel i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych.
Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Mają Państwo prawo do: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 012 416-51-38

WZORY OŚWIADCZEŃ

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019