naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków

Ogłoszenie nr: 25805
Data ukazania się ogłoszenie: 18 kwietnia 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie


Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny 
w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków i teren woj. małopolskiego 


WARUNKI PRACY
 • zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu;
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów zewnętrznych; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy;
 • narzędzia pracy – komputer, drukarka, fax, kserokopiarka;
 • budynek 2-piętrowy bez windy i podjazdów;
 • pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;
 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.
ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji administracyjnych wraz z przygotowywaniem dokumentacji celem przekazania do organu wyższej instancji,
 • sporządzenie odpowiedzi na wnioski o udzielnie informacji publicznej,
 • sporządzanie odpowiedzi na wnioski o interpretację przepisów prawnych,
 • weryfikacja decyzji nakładanych przez inspektorów transportu drogowego,
 • przekazywanie zgodnie z właściwością pism, w stosunku do których brak jest podstaw prawnych do rozpatrzenia przez tutejszy Inspektorat,
 • przesłuchania stron, świadków, udzielanie pomocy prawnej innym organom,
 • przyjmowanie interesantów,
 • prowadzenie rejestrów oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla czynności przypisanych do stanowiska.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • znajomość procedur z zakresu prawa administracyjnego,
 • znajomość ustaw o służbie cywilnej, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office),
 • umiejętność obsługi systemu informatycznego LEX.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
  - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 30 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Bratysławska 5 31-201 Kraków
  z dopiskiem "oferta pracy - referent prawny"
INNE INFORMACJE
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone,
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel.
  (12) 416-51-31  

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018