naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków


Karta Informacyjna

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 

Telefon: 12 416 51 38, Fax: 12 416 51 30
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

ul. Bratysławska 5
31-201 Kraków

Numer

Certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

I

Podstawa prawna

II

Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę / naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (link do formularza)
 • wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę / naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (link do formularza)
 • wniosek o zmianę certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę / naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (link do formularza)
 • wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę / naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (link do formularza)

III

Wymagane dokumenty

Wniosek o WYDANIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

POJAZD (naczepa / przyczepa) nie starszy niż rok:

 • druk: wykaz taboru (link do formularza)
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) (link do formularza)
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),

POJAZD (naczepa/przyczepa) starszy niż rok:

 • druk: wykaz taboru (link do formularza)
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) (link do formularza)
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
 • wydruk wyniku pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego przed dniem przedłożenia dokumentu.

Wniosek o WZNOWIENIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

POJAZD/NACZEPA (PRZYCZEPA):

 • druk: wykaz taboru (link do formularz)
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) (link do formularza)(nie dotyczy naczepy/przyczepy),
 • wydruk wyniku pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów (nie dotyczy naczepy/przyczepy),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego przed dniem przedłożenia dokumentu.
 • kserokopia dotychczas wydanego certyfikatu.

Wniosek o ZMIANĘ certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • druk: wykaz taboru (link do formularza)
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (dotyczy zmiany numeru rejestracyjnego),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza)(dotyczy zmiany certyfikatu zgodności),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza)(dotyczy zmiany certyfikatu zgodności),

Wniosek o WYDANIE WTÓRNIKA certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

IV

Opłaty:

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:

 • 250 zł - dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu;
 • 150 zł - dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu;
 • 100 zł - dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu;
 • 65 zł - dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.
 • Za wydanie wtórnika / zmianę certyfikatu pobiera się opłaty w wysokości 30 zł

Wpłaty należy dokonać na konto NBP,

Nr 69 1010 1270 0012 8313 9130 0000

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 

ul. Bratysławska 5
31-201 Kraków

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej - art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

V

Termin załatwienia sprawy:

3 dni

VI

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Siedziba Organu

VII

Tryb odwoławczy:

brak

VIII

Opłata za odwołanie:

brak

IX

Uwagi:

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu nie jest wymagane w przypadku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi
 • Opłaty za certyfikaty należy uiścić przed ich odbiorem
 • certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM-koloru zielonego) dla pojazdów EURO 3 i EURO 4 pozostają ważne bezterminowo
 • certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM- koloru żółtego) dla naczepy lub przyczepy pozostają ważne bezterminowo


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017